‘พงษ์ภาณุ’ขานรับนโยบายใช้ยางพาราในประเทศทำถนน-สนามฟุตบอล-ลู่วิ่ง-ตุ๊กตายาง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยตนสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดสำรวจความต้องการใช้ยางพารา จากการรวบรวมรายงานข้อมูลการใช้ยางพาราของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2560 พบว่า กรมพลศึกษา มีความต้องการใช้ยางพารา (ยางแห้ง) เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 195.5 ล้านตัน งบประมาณ 741 ล้านบาท และใช้ยางพารา (ยางแห้ง) ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 เพื่อการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของสนามกีฬาให้เป็นจุดศูนย์กลางของการทำกิจกรรมด้านกีฬาในพื้นที่ จำนวน 50 ตัน งบประมาณ 135 ล้านบาท

และการกีฬาแห่งประเทศไทยมีปริมาณการใช้ยางพารา (ยางแห้ง) เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล จำนวน 15 ตัน งบประมาณ 27 ล้านบาท รวมปริมาณความต้องการใช้ยางพารา จำนวน 260.5 ตัน รวมกว่า 903 ล้านบาท หลังจากนี้กระทรวงฯ จะประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 เพื่อประมวลจัดทำเป็นภาพรวมเสนอสำนักงบประมาณดำเนินการต่อไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นความสำคัญของยางพาราซึ่งพืชเป็นเศรษฐกิจของประเทศ จึงผลักดันให้มีการใช้ยางพาราในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของกระทรวง ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มาอย่างต่อเนื่อง อาทิในปี 2559 กรมการท่องเที่ยวใช้ยางพาราทำถนนในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้ามพลาด…พลัส, กรมพลศึกษาทำสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางธรรมชาติ 8 ลู่ ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงยิมเอนกประสงค์, สถาบันการพลศึกษา ทำลู่วิ่งโรงเรียนกีฬา (วิทยาเขต), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำตุ๊กตายางเพื่อรณรงค์การท่องเที่ยว และการกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้ยางพาราทำสนามกีฬา 120 แห่ง เป็นต้น

“แม้จำนวนยางพาราที่กระทรวงฯ นำมาใช้จะยังมีจำนวนไม่มาก แต่เราจะช่วยผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และช่วยส่งเสริมเกษตรกร” นายพงษ์ภาณุ กล่าว