คนรักหลักประกันสุขภาพร้องนายกฯ แก้ ‘กม.บัตรทอง’

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นางเตือนใจ สมานมิตร ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ภาคกลาง นำตัวแทน อาทิ นายนิมิตร์ เทียนอุดม กลุ่มคนรักหลักประกันฯ นายสุชิน เอี่ยวอินทร์ ผู้แทนกลุ่มคนไร้บ้าน นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยและเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ เข้ายื่นจดหมายเรียกร้องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลให้หยุดกระบวนการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

นางเตือนใจ กล่าวว่า การแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าว เห็นชัดว่าพยายามแก้เนื้อหาเพื่อจำกัดช่องทางในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การไม่เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรรับงบประมาณจากกองทุนในการร่วมจัดบริการ แต่เอื้อประโยชน์ให้หน่วยบริการ ที่รับไม่ได้คือ กระบวนการแก้กฎหมายไม่มีธรรมาภิบาล เพราะคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. … 26 คน มีตัวแทนภาคประชาชนเพียง 2 คน แม้จะมีการทักท้วงเพื่อขอเพิ่มจำนวนให้เหมาะสม แต่ก็ไม่เป็นผล

นายสุชิน กล่าวว่า การแก้กฎหมายครั้งนี้ ไม่ครอบคลุมกลุ่มประชาชนที่รอพิสูจน์สถานะบุคคล หรือกลุ่มคนที่ตกสำรวจจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันให้ได้เข้าถึงสิทธิการรักษาในระบบบัตรทอง หรือการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ณ จุดให้บริการ หากมีการกำหนดเพดานในการร่วมจ่ายจะยิ่งลดทอนโอกาสในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของประชาชน ซึ่งควรตัดประเด็นนี้ออก แต่ควรระบุให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐมีหน้าที่จัดให้กับประชาชน เพราะประชาชนก็ร่วมจ่ายผ่านระบบการจัดเก็บภาษี

นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า สิ่งที่คณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ควรดำเนินการคือ ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีอำนาจเจรจา ต่อรอง จัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ยาแก้พิษ เซรุ่ม ยากำพร้า ยารักษาโรคเรื้อรัง ฯลฯ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 ของงบประมาณการจัดซื้อยาทั้งหมด เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะมียาเหล่านี้ใช้รักษาอย่างทันท่วงที

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันฯ ภาคอีสาน กล่าวว่า ขณะนี้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ แต่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีที่ประชาชนเข้าถึงยาก อีกทั้งการจัดเวทียังทำเพียง 4 ครั้ง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร และ สงขลา เท่านั้น ซึ่งยังไม่ทั่วถึง

วันเดียวกัน นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า ประชาชนยังขาดข้อมูลว่าแท้จริงแล้วระบบหลักประกันสุขภาพของไทยมีปัญหาอย่างไร การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ก็เกิดมาจากคนทำงานจริงๆ แล้วรู้ว่ามีปัญหาอะไรจึงแก้ไขเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์กับประชาชน

 

ที่มา มติชนออนไลน์