ไตรมาส 1 ปี’60 ซีพีเอฟกำไร 3,955 ล้าน ชี้ยอดขาย 70% มาจากต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560 ด้วยยอดขาย 119,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13% โดยมีสัดส่วนรายได้จากกิจการต่างประเทศและส่งออกคิดเป็น 70% และกิจการจาการขายภายในประเทศไทยมีสัดส่วน 30% และมีกำไรสุทธิจำนวน 3,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากระยะเวลาเดียวกันจากปีก่อน

โดยนายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงสถานการณ์ธุรกิจในปีนี้ว่า กิจการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยธุรกิจสัตว์น้ำมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง การส่งออกสินค้าเนื้อไก่จากประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่ธุรกิจสุกรมีผลกระทบจากภาวะราคาทั้งภูมิภาคเอเซียได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจากปีก่อนจากภาวะผลผลิตล้นตลาด จนมีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนกิจการในต่างประเทศส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตที่ดี เช่น ประเทศจีน ประเทศรัสเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศตุรกี

 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 มิ.ย. 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,548,588,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 7,742,941,932 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,291,530,318 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,548,588,386 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 พ.ค. 2560

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ หุ้นกู้ เพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย อันจะทำให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะสำรองไว้เพื่อการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์