โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศปิดหีบอ้อยฤดูพุ่งกว่า 10 ล้านตัน

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า หลังจากโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 54 โรงได้ประกาศเริ่มรับผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2559/60 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ล่าสุดโรงงานน้ำตาลได้ประกาศปิดหีบอ้อยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลาการหีบอ้อยรวม 149 วัน พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 92.95 ล้านตันอ้อย ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 94.05 ล้านตันอ้อย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตน้ำตาลทรายในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีก่อน โดยสามารถผลิตน้ำตาลรวมทั้งสิ้น 10.03 ล้านตัน หรือคิดเป็น 100.3 ล้านกระสอบ (100 กก./กระสอบ) เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านกระสอบ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ผลิตน้ำตาลได้ 97.86 ล้านกระสอบ

สำหรับปัจจัยที่มีผลทำให้ฤดูการผลิตปี 2559/60 สามารถผลิตน้ำตาลได้ปริมาณเพิ่มขึ้นนั้น มาจากคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มาจากสภาพอากาศเย็นและแห้งในช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้ค่าความหวานของอ้อยปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 12.27 ซี.ซี.เอส. ขณะเดียวกันโรงงานน้ำตาลทุกโรงได้เพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อยเพื่อสกัดน้ำตาลให้ได้ปริมาณสูงสุด จึงทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) เพิ่มขึ้นเป็น 107.9 กิโลกรัมต่อตันอ้อย (กก./ตันอ้อย) จากปีก่อนที่มียิลด์อยู่ที่ 104.05 กก./ตันอ้อย หรือเพิ่มขึ้น 3.85 กก./ตันอ้อย แม้ว่าสัดส่วนปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ 64.17% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีนี้ เทียบกับจำนวน 64.78% ในปีก่อนหน้า ส่วนปริมาณผลิตกากน้ำตาล (โมลาส) ในปีนี้อยู่ที่ 3.86 ล้านตัน ลดลง 0.47 ล้านตัน จากปีก่อนก่อนหน้า

“ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย เชื่อว่าทุกฝ่ายทั้งชาวไร่และโรงงานต่างพึงพอใจกับภาพรวมการผลิตที่ได้ปริมาณน้ำตาลทรายที่มากขึ้น และฝ่ายโรงงานได้เพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อยและการบริหารรถอ้อยเข้าคิวได้ดีขึ้น จึงทำให้หีบสกัดอ้อยน้ำตาลมากขึ้น ส่งผลให้ชาวไร่มีรายได้และผลตอบแทนที่ดีอีกด้วย” นายสิริวุทธิ์กล่าว

สำหรับคาดการณ์ภาพรวมการเพาะปลูกอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2560/61 เชื่อว่าจะดีกว่ารอบการผลิตของปี 2559/60 เนื่องจากเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ปลูกอ้อย ขณะเดียวกันพบว่าชาวไร่อ้อยหลายรายเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและลงตออ้อยใหม่เพื่อหวังผลผลิต/ไร่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ชาวไร่บางรายได้ขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากมองแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2560/61 น่าจะดีกว่าปีนี้