อยุธยาจัดระเบียบ ห้ามรถ”รับจ้าง-สาธารณะ-สิบล้อ” วิ่งหลายเส้นรอบเกาะเมือง จัดที่จอดนักท่องเที่ยว 5 จุด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ลงนามโดยพลตำรวจตรี สุทธิ พวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อหาสรุปว่า ด้วยที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรทางบกในเขตชุมชนเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ดำ เนินการจัดการจราจรทางบกในเขตชุมชนเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉะนั้น เพื่อให้การจัดการจราจรทางบกในเขตชุมชนเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และเพื่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงออกข้อบังคับไว้ อาทิ ข้อ 2.1 ห้ามรถรับจ้างโดยสารไม่ประจำทางทุกประเภท และรถยนต์สาธารณะที่ไม่มีผู้โดยสาร เดินรถบนถนนบางสายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเวลา 08.00-17.00น. เช่น ถนนศรีสรรเพชญ์ ทิศทางการเดินรถจากสามแยกสัญญาณไฟ หน้าศาลากลางเก่า ถึงวงเวียนเกษตร, ถนนป่าโทน ทิศทางการเดินรถจากวงเวียนเกษตร ถึงวงเวียนอยุธยาวิทยาลัย และตั้งแต่วงเวียนเกษตร ถึงสะพานไม้คลองท่อ ทั้ง 2 ทิศทาง, ถนนชีกุน ตั้งแต่วงเวียนอยุธยาวิทยาลัย ถึงแยกเจ้าอ้ายเจ้ายี่ ทั้ง 2 ทิศทาง , ถนนกลาโหมตั้งแต่สามแยกตัดกับถนนป่ามะพร้าว (สาย 1)ถึงสามแยกตัดกับถนนนเรศวร ทั้ง 2 ทิศทาง ,ถนนศรีสรรเพชญ์ ตั้งแต่แยกหลังวัดธรรมิราช ถึงวงเวียนเกษตร ทั้ง 2 ทิศทาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้อ 2.3 ยังกำหนดเขตควบคุมวินัยจราจร ห้ามจอดหรือหยุดรถทุกชนิด (เว้นรถรางล้อยาง) เช่น ถนนศรีสรรเพชญ์ฝั่งศาลหลักเมือง ตั้งแต่สามแยกสัญญาณไฟจราจร หน้าศาลากลางเก่า ถึงวงเวียนเกษตร ถนนป่าโทนฝั่งบึงพระราม ตั้งแต่วงเวียนเกษตร ถึงวงเวียน อยุธยาวิทยาลัย ถนนชีกุน ตั้งแต่วงเวียนอยุธยาวิทาลัย ถึงแยกเจ้าอ้ายเจ้ายี่ ทั้ง 2 ฝั่ง, ข้อ2.4 กำหนดพื้นที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว (เฉพาะรถส่วนบุคคล และรถยนต์สาธารณะที่มีผู้โดยสาร) จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย ลานจอดรถภายในบริเวณวัดมหาธาตุ ลานจอดรถข้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ลานจอดรถภายในบริเวณปางช้าง ลานจอดรถหลังวิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิตร ลานจอดรถหลังศาลากลางเก่า สำหรับจอดรถทุกชนิดและทุกประเภท, ข้อ2.5ห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนอู่ทอง ตั้งแต่แยกหัวถนน ถึงหน้าศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝั่งด้านหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตลอดเวลา และฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเวลาที่กำหนด วันจันทร์ – วันศุกร์ ห้ามจอดตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.ส่วนวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้ามจอดตั้งแต่เวลา11.00-18.00น.

สำหรับข้อ2.7 ห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนสายอยุธยา – บางปะอิน (ทล.๓๐๕๙) ฝั่งวัดใหญ่ชัยมงคลตั้งแต่สามแยกซอยชัยมงคล 5 ถึงทางเข้าวัดใหญ่ชัยมงคล ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น. นอกจากนี้ในข้อ2.9ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเวลาที่กำหนด วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00-10.00น. และเวลา 16.00-20.00น. ส่วนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00น. โดยข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

อ่านฉบับเต็มคลิกที่นี่