พช.จัดงาน วันพัฒนาชุมชน โชว์ผลงานเพียบ

   เริ่มแล้วงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๗”(CD Day ๒๐๑๖) จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย  พร้อมประกาศ Agenda วางแนวทางขับเคลื่อนงานปี ๒๕๖๐ อย่างมีประสิทธิภาพ โชว์ผลสำเร็จการดำเนินงานพัฒนาชุมชนสู่สาธารณชน รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี


คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พูดถึงการจัดงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๗” จัดระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายนนี้  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จัดขึ้นในโอกาสวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบ ๕๔ ปี เพื่อประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจที่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนเพื่อความผาสุกของประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน”

งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวย่างใหม่ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยพลังประชารัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และหน่วยงาน/บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี พร้อมทั้งการประกาศวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) และแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ อันเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ต้องการเน้นให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงได้อย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวต่อว่า ภายในงานผู้เข้าชมจะได้ตื่นตาตื่นใจกับนิทรรศการที่มีชีวิต และกิจกรรมแสดงผลงานพัฒนาชุมชนที่ขนมาโชว์กันเต็มที่ ไม่ว่าเป็นนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ๑๘ จังหวัด นิทรรศการศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ ๔ ภาค นิทรรศการ CDI Work Smart นิทรรศการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นิทรรศการก้าวใหม่ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ Best Practice นิทรรศการพลังศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.) พลังขับเคลื่อนชุมชน ๔ ภาค และการแสดงสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับคุณภาพจากทั่วประเทศ