ออมสิน ให้อาชีพอิสระ กู้ 1 แสน ผ่อนนาน 8 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน เช็กเงื่อนไขที่นี่

เปิดเงื่อนไข “สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย” ธนาคารออมสิน ให้กู้ 1 แสน ผ่อนนาน 8 ปี ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขการขอกู้ คุณสมบัติ ที่นี่

ธนาคารออมสิน มอบสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนชำระนานสูงสุด 96 งวด หรือ 8 ปี ดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อเดือน (Flat Rate) โดยรายละเอียดเงื่อนไขมีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น

2. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารการสมัคร

เอกสารส่วนบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)

– สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

– เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการสินเชื่อ ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ท่านขอใช้บริการ

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วัตถุประสงค์การกู้

– เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

– ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

หลักประกันเงินกู้

– บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

– สูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)