เช็กเงื่อนไขเลย! ออมสิน เปิดให้กู้ปลดหนี้นอกระบบแล้ว ต้องมีคุณสมบัติ เอกสารอะไรบ้าง

เช็กเงื่อนไขเลย! ออมสิน เปิดให้กู้ปลดหนี้นอกระบบแล้ว ต้องมีคุณสมบัติ เอกสารอะไรบ้าง
เช็กเงื่อนไขเลย! ออมสิน เปิดให้กู้ปลดหนี้นอกระบบแล้ว ต้องมีคุณสมบัติ เอกสารอะไรบ้าง

เช็กเงื่อนไขเลย! ออมสิน เปิดให้กู้ปลดหนี้นอกระบบแล้ว ให้กู้สูงสุด 20,000 บาท/ราย ต้องมีคุณสมบัติ เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ” ให้กู้สูงสุด 20,000 บาท/ราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ผ่อนชำระ 36 งวด

โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินงวดแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ เป็นต้น
  • เป็นผู้ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

2. หลักประกัน

  • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

3. เอกสารประกอบการกู้ยืม

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานการเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล
  • หลักฐานแสดงมูลหนี้นอกระบบ
  • เอกสารแสดงรายได้/การประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ และต้องทำนิติกรรมให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ออมสิน
ออมสิน