เริ่มแล้วค่าแท็กซี่ตจว.สตาร์ท 40 บาท รถติดคิดนาทีละ 1 บาท โละเหมาจ่ายใช้มิเตอร์

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน(TAXI-METER)ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานครนั้น เป็นผลมาจากที่ประชุมการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริหารอื่นของแท็กซี่เมื่อเดือนต้นธันวาคม 2559 ได้อนุมัติให้ปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ใน 32 จังหวัด(ไม่นับรวมกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี) เนื่องจากอัตราค่าโดยสารของรถแท็กซี่ใน 32 จังหวัด ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2537 หรือ 20 ปีก่อน และส่วนใหญ่ยังใช้ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย

ทั้งนี้ในอัตราค่าโดยสารดังกล่าวกรมขนส่งทางบก (ขบ.) ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ให้สอดคล้องกับต้นทุนการเดินรถที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าครองชีพ ราคารถ อะไหล่ เป็นต้น แต่ยังเฉลี่ยใกล้เคียงกับอัตราเหมาจ่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงไม่ส่งผลให้ผู้โดยสารต้องรับภาระเพิ่มขึ้น แต่จะช่วยปิดช่องไม่ให้มีการโกงค่าโดยสาร

สำหรับอัตราค่าโดยสารระบบมิเตอร์ที่จะนำมาใช้ กำหนดราคาขั้นต้น 2 กิโลเมตรแรกที่ 40 บาท กิโลเมตรที่ 2-10 อยู่ที่ 6 บาทต่อกิโลเมตร และระยะทางตั้งแต่กิโลเมตรที่ 10 ขึ้นไปอยู่ที่กิโลเมตรละ 10 บาท แต่ถ้ารถติดหรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะคิดค่าโดยสารในอัตรานาทีละ 1 บาท กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับจ้าง ให้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท

แหล่งข่าว กล่าวว่า ที่ผ่านมา ขบ.ได้เชิญแท็กซี่ทั้ง 32 จังหวัดเข้าหารือเพื่อขอความเห็นและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เช่น การยกระดับคุณภาพบริการแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา และเสนอประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร เพื่อลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมกราคมเช่นเดียวกัน และเพิ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมีนาคมนี้