ผปก. ต้องระวัง! ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้า เสี่ยงแพร่โรค ASF โดนโทษหนัก คุกไม่เกิน 2 ปี

ผปก. ต้องระวัง! ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้า เสี่ยงแพร่โรค ASF โดนโทษหนัก คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากรายงานข่าวชุดปฏิบัติการสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองสารวัตรและกักกัน ได้ตรวจยึดไส้กรอกหมูในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารจากต่างประเทศ

ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ที่ได้ยกระดับการป้องกันโรคระบาดสัตว์เข้าประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 หลังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นโรคระบาดที่เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ชนิดอื่น

อย่างไรก็ตาม โรค ASF ได้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยอย่างมาก กรมปศุสัตว์จึงได้เพิ่มมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร โดยมีการติดตามสถานการณ์โรคระบาดในต่างประเทศ ชะลอการนำเข้าสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศที่มีการระบาดของโรค รวมถึงการตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรในช่องทางติดต่อระหว่างประเทศ เช่น ท่าอากาศยาน จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจพบการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกร โดยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และมีการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ASF จากผลิตภัณฑ์สุกรที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวเข้าประเทศไทย 

ทั้งนี้ การนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 31 ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์จากการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์จากต่างประเทศ และการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในประเทศ ขอให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 063-225-6888 หรือแจ้งเบาะแสผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง