สสว. จับมือ 46 พันธมิตร ส่งเสริม SMEs ไทย สู่เป้าหมาย ความยั่งยืน

สสว. จับมือ 46 พันธมิตร ส่งเสริม SMEs ไทย สู่เป้าหมาย ความยั่งยืน

สสว. ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการส่งเสริม SMEs โดยเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานเครือข่าย เพื่อสื่อสารและเผยแพร่สู่ SMEs ภายใต้งาน SME Day 2023 “รวมพลังโต”

คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ MSMEs อย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยด้านหนึ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการมา คือ การบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ของทั้งภาครัฐและเอกชนไว้ในที่เดียว

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลการส่งเสริม SMEs จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ภายใต้เว็บไซต์ SMEONE หรือ www.smeone.info

คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โดยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 27 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน SME DAY เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ MSMEs ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

การลงนามความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs เป็นการแสดงพลังให้ผู้ประกอบการ เห็นถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 46 แห่ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนพี่น้อง SMEs ของประเทศไทย

ความร่วมมือ

“ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 6 แสนครั้งต่อปี และมีจำนวนหน่วยงานที่แลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารกันมากกว่า 70 หน่วยงาน ซึ่งถือได้ว่า ประสบความสำเร็จในเชิงความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา MSMEs อย่างเห็นได้ชัด ทุกหน่วยงานที่มาในวันนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการ MSMEs ของประเทศ” คุณวีระพงศ์ กล่าว