เปิดเงื่อนไข มาตรการ ลดค่าไฟ ถึงสิ้นปี 65 กลุ่มไหนเข้าเกณฑ์บ้าง

เปิดเงื่อนไข มาตรการ ลดค่าไฟ ถึงสิ้นปี 65 กลุ่มไหนเข้าเกณฑ์บ้าง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบกลางปี 2565-2566 วงเงิน 9,128 ล้านบาท เพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ซึ่งทันในการคำนวณบิลค่าไฟช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565

2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน โดยให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได 15-75%

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความช่วยเหลือคิดเป็น 90% ของครัวเรือนทั้งหมด กระจายอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ)