13-20 มกราคม ชมต้นพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง)อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-20 มกราคมนี้ กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จัดงาน “รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตามรอยที่พ่อสร้าง” ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง)อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบุกเบิกก่อตั้งระยะแรกผ่านโครงการหลวง เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวไทยภูเขา ทั้งยังลดพื้นที่ปลูกฝิ่น รวมทั้งลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำและลดการทำไร่เลื่อนลอย ทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันยังมุ่งแสดงผลการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ที่ได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสู่สาธารณะชน อาทิ การทดสอบพันธุ์พืชจากต่างประเทศ การขยายพันธุ์พืชที่ผ่านการทดสอบสู่เกษตรกร และการศึกษาระบบปลูกพืชอื่นๆ รองรับมูลนิธิโครงการหลวงในการวิจัยพืชเมืองหนาว พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ตลอดจนมุ่งขยายผลงานวิจัยด้านพืชไปสู่เกษตรกร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับฟาร์ม เป็นช่องทางสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ผู้ที่เข้าชมงานฯนี้จะได้เรียนรู้ประวัติการทรงงานด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยแบ่งเป็นเส้นทางตามรอยที่พ่อสร้าง 6 จุดหลัก ประกอบด้วย 1.ศาลาวิชาการและนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพืชขยายผลสู่เกษตรกร 2.ศาลารถพระที่นั่ง 3.ต้นบ๊วยและมะคาเดเมียทรงปลูก 4.หุบรับเสด็จและพลับพลาทรงงาน 5.แปลงกาแฟทรงทอดพระเนตรและโรงแปรรูปกาแฟ และ6.เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน แปลงทดลองมะคาเดเมีย กาแฟ บ๊วย และศาลาชมวิว นอกจากนั้น เกษตรกร นักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมชมงานฯยังจะได้สัมผัสบรรยากาศและอุณหภูมิที่หนาวเหน็บบนดอยขุนวาง และช่วงเวลาที่จัดงานดังกล่าว ต้นพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยบนดอยขุนวางยังออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเต็มต้นรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนด้วยจึงไม่ควรพลาด

“กรมวิชาการเกษตรได้สนองงานตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงและขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และน่าน ได้แก่ กาแฟอะราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80 มะคาเดเมียพันธุ์เชียงใหม่ 400 เชียงใหม่ 700 และพันธุ์เชียงใหม่ 1000 และบ๊วยพันธุ์บารมี 1 ทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น”