ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงนามประกาศ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หลังสั่งเปิดไม่ทันข้ามวัน

ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงนามประกาศ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หลังสั่งเปิดไม่ทันข้ามวัน
ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงนามประกาศ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หลังสั่งเปิดไม่ทันข้ามวัน

ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงนามประกาศ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หลังสั่งเปิดไม่ทันข้ามวัน

วันที่ 1 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พ.ค.64 โดยให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เม.ย.64 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เม.ย.- วันที่ 31 พ.ค.64 นั้น

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พ.ค.64 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548

ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เม.ย. 64 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เม.ย.64 และ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พ.ค.64 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

  1. ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เม.ย.64 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เม.ย.64 และ (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พ.ค.64
  2. กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เม.ย.64 ขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เม.ย. 64 ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เม.ย. 64 และกรณีขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พ.ค.64 ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พ.ค.64

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย- 14 มิ.ย.64

ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงนามประกาศ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หลังสั่งเปิดไม่ทันข้ามวัน
ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงนามประกาศ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หลังสั่งเปิดไม่ทันข้ามวัน

ที่มา ข่าวสดออนไลน์