เร่งแก้ระเบียบ โรงพยาบาลรับสกัด-ผลิตยาจากกัญชา ปูทางเกษตรกร มีรายได้เพิ่ม

เร่งแก้ระเบียบ โรงพยาบาลรับสกัด-ผลิตยาจากกัญชา ปูทางเกษตรกร มีรายได้เพิ่ม

ข่าวแจ้งว่า ในการประชุมร่วมระหว่างสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานกฤษฏีกา ร่วมให้คำแนะนำ ในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้หน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข รับจ้างผลิตและสกัดดอกและส่วนต่างๆ ของกัญชาได้

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับปัจจุบัน กำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ปลูกและผลิตยาจากกัญชา ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนสามารถมีความร่วมมือกับภาครัฐในการปลูกได้ เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ได้ปลดส่วนของ ลำต้น กิ่งก้าน ใบ และรากกัญชา ออกจากรายการยาเสพติดแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยจากการวิเคราะห์ “ช่องว่าง” ในการดำเนินงาน พบว่า ส่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ กลางทาง หรือ การแปรรูปวัตถุดิบกัญชาให้เป็นยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงได้หารือร่วมกับกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า ต้องมีการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ ให้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพร และได้มาตรฐานการผลิต GMP ประมาณ 50 แห่ง ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันมีหลายแห่งที่มีความร่วมมือกับเกษตรกรในการปลูกกัญชาร่วมกัน

การจัดทำระเบียบนี้ คาดว่า จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง  รวมทั้งทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถส่งต่อวัตถุดิบกัญชาเพื่อสกัดและผลิตระหว่างกันได้ เช่น มหาวิทยาลัย สามารถส่งต่อวัตถุดิบให้โรงพยาบาลผลิตต่อในบางขั้นตอนได้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และสุดท้ายเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรที่จะมีผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรือมีรายได้ที่ยั่งยืนจากการปลูกกัญชา

แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องมีกลไกการดำเนินงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ซึ่ง สถาบันกัญชาทางการแพทย์จะร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทำงานเพื่อสร้างอุปสงค์ หรือ ความต้องการของทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชาให้มีความยั่งยืน ตั้งแต่การศึกษาความต้องการตลาดของผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั้งยาและไม่ใช่ยา การศึกษาวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด และการเสริมสร้างทักษะในการปลูกและการแปรรูปขั้นต้นให้กับเกษตรกร