ขับเคลื่อน กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ทั้งปลูก ผลิต จำหน่าย

ขับเคลื่อน กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ทั้งปลูก ผลิต จำหน่าย
ขับเคลื่อน กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ทั้งปลูก ผลิต จำหน่าย

ขับเคลื่อน กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ทั้งปลูก ผลิต จำหน่าย

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการฯ ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมว่า การประชุมในครั้งแรกนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2564 โดยคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นตรงกันใน 4 ประเด็นหลักที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ (1) การปรับข้อกำหนดและกฎหมายให้เอื้อต่อการใช้กัญชาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ (2) การพัฒนาระบบการศึกษาวิจัยเพื่อใช้สนับสนุนผลิตภัณฑ์กัญชาและการบริการที่เกี่ยวข้อง (3) การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังสาธารณชนและผู้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และ (4) การปรับโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวง ให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และประชาชน

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินงานในปีหน้าว่า จะปรับบทบาทของภาครัฐ จากการเป็นผู้ดำเนินการเอง มาเป็นผู้สนับสนุน เพื่อทำให้ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูก การผลิต การจำหน่าย นอกจากนี้การจะนำกัญชา มาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จำเป็นจะต้องมองให้ครบทั้งห่วงโซ่อุปทานของกัญชา (Supply chain) ต้องแยกบทบาทความรับผิดชอบของงานต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำทุกส่วนของพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ได้ และยังสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชาและการบริการให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทั้งในทางการแพทย์ และไม่ใช่ทางการแพทย์ ภายใต้แนวทางการกำกับที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และการบริการ

“ขณะนี้ประเทศไทยได้จัดตั้ง สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นองค์กรกลางของประเทศด้านกัญชา (Thai Medical Cannabis Agency; TMCA) ในการประสานงาน กำกับติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยตรง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพราะการจะพัฒนากัญชาให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์กรกลาง ที่จะสอดประสานการทำงานของทุกภาคส่วน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำกันไปคนละเป้าหมาย โดยในการประชุมครั้งถัดไป สถาบันกัญชาทางการแพทย์ จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มกฎหมาย และ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการนำเสนอ business model สำหรับการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในเชิงเศรษฐกิจ” ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว