เปิดตัวโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Food Innovation and Packaging Center, FIN) เปิดตัวโครงการ “พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล” โดยได้รับเกียรติจากนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ พร้อมด้วย นางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับหน่วยงานความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการ   ร่วมการแถลงข่าว ซึ่งการดำเนินงานของโครงการฯ เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป  สู่สากล โดยผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างเหมาะสม การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์

otop-7

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล มีวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 กลุ่มใน 77 จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 กลุ่ม/จังหวัด) เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของตนเองเพื่อก้าวสู่ระดับสากล ทั้งนี้ จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล