มอบทุนเรียนฟรี การแพทย์แผนไทย แก่ ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.

มอบทุนเรียนฟรี การแพทย์แผนไทย แก่ ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 เรียนฟรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ตลอดหลักสูตร 4 ปี

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรังสิต โดย อธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้แสดงความขอบคุณต่อบุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 จนประสบความสำเร็จ ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลาน ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

สำหรับผู้สมัครขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นลูกหลานสายตรง ได้แก่ ผู้มี พ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย เป็น อสม. หรือแพทย์แผนไทย และบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกวิชาชีพ

2. จบการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป สายศิลป์ GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทุนได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี อาคารวิทยาศาสตร์ เลขที่ 4/2 ชั้น 8 หรือ โทร. (02) 791-6000 ต่อ 5169, (096) 118-4424 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และเริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2563