ธอส. ผุด สินเชื่อบ้าน “เราไม่ทิ้งกัน” ผ่อนชำระสูงสุดกว่า 40 ปี!

ธอส. ผุด สินเชื่อบ้าน “เราไม่ทิ้งกัน” ผ่อนชำระสูงสุดกว่า 40 ปี!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน”

อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่นานถึง 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไข คือ ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของรัฐบาล (มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท) หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ทั้ง 10 มาตรการ วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ คือ เพื่อให้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู่อาศัย

โดยธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี โดยยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2645 9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่มา ไทยคู่ฟ้า