อย. ลดระยะเวลาออกใบอนุญาต เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์รับมือโควิด-19 เพียงพอ

 

อย. ลดระยะเวลาออกใบอนุญาต เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์รับมือโควิด-19 เพียงพอ

อย. – เว็บไซต์ อย. ได้ออกประกาศ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือ ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเพียงพอ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ลดความแออัดตามนโยบายรัฐบาลให้เว้นระยะห่างทางสังคม ย้ำ อย. พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเต็มที่ ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็น ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอางเพื่อรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุม
โควิด-19 ในต่างประเทศ และมาตรการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน อย.จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสาระสำคัญ คือ อำนวยความสะดวกในการนำเข้ายา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยลดระยะเวลาการออกใบอนุญาตสถานที่และการอนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 60 วันทำการ เหลือเพียง 1 ชั่วโมง – 5 วัน และพร้อมอำนวยความสะดวก ณ ด่านอาหารและยาในการตรวจปล่อยของ

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสาระสำคัญคือ เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอและออกใบสำคัญ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล หรือทางไปรษณีย์ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ด้านเอกสาร ยอมรับเอกสารที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดระบบให้คำปรึกษา/ชี้แจง/ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล หรือไลน์แอพพลิเคชั่น รับชำระเงินทางระบบ e-payment การอำนวยความสะดวก ณ ด่านอาหารและยา และช่องทางการร้องเรียน เพื่อลดความแออัด ผู้ประกอบการ ไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถติดต่อ อย. ได้

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจการดำเนินงานของ อย. และพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายในทุกมิติ ในช่วงเวลานี้ขอให้ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ” เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว