วธ. ร่วมกับ พศ. จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ)

 วธ. ร่วมกับ พศ. จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมนำพลัง “บวร” : สภาวัฒนธรรม กทม. – ชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนทั่วประเทศ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานงานกับวัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชน รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

นายอิทธิพล กล่าวว่า ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินการบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สนับสนุนประสานงาน และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโรงทาน โดยเชิญชวนจิตอาสามาร่วมประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร และแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ นำกลับไปรับประทานที่บ้าน ซึ่งเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ และวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศประสานความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยนำเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๒๒,๕๔๐ แห่งทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนำบุคลากรประสานงาน และจัดจิตอาสาร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีผลกระทบฯ ณ วัดและศาสนสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ในเบื้องต้นมีจำนวน ๒๖ จังหวัด ๕๕ วัด/ชุมชน อาทิ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดเจดีย์หลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร วัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี วัดคุณหญิงส้มจีน จังหวัดปทุมธานี วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท วัดเขาพระทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม ณ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน) ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบเก้ง จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการฟันฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่มา เว็บไซต์ รัฐบาลไทย