ธ.ธนชาตกำไรโตต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน สินเชื่อโตทะลุเป้า ตั้งธงปี 2562 เติบโตทุกด้าน

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 2561 โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 14,703 ล้านบาท เติบโตขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน สินเชื่อขยายตัว 5.88% เกินเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ปี 2562 ตั้งเป้าเติบโตสินเชื่อรายย่อย เพิ่มสัดส่วน CASA โดยใช้หลักการทำงานแบบ Fast & Focused

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK กล่าวว่า  “ผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2561 ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยธนาคารและบริษัทย่อยมี กำไรสุทธิ 14,703 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเป็นการเติบโตโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 10% โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.53% จากสินเชื่อที่เติบโตขึ้น 5.88% โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโตสูงถึง 13.44% รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 2.95% จากกำไรจากการขายเงินลงทุนลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.43% และมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญลดลง ส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ในปี 2561 เท่ากับ 17,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 17.46% จากปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารได้หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารยังคงรักษาระดับ NPL Ratio ให้อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2561 NPL Ratio ของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ 2.30% คงที่จากปีก่อน และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาก ซึ่งสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของธนาคารในการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี”

“สำหรับพันธกิจที่ธนาคารธนชาตจะมุ่งไปในปี 2562 ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การรักษาความเป็นที่ 1 ในตลาดสินเชื่อรถยนต์ ทำให้สินเชื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันเพื่อลดต้นทุน และขยายสัดส่วนฐานลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ แต่ละธุรกิจจะมีทีมรับผิดชอบด้านงานขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อใช้ความเชี่ยวชาญที่มีดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทำงานแบบ Fast & Focused โดยเน้นการตั้งเป้าหมายที่คมชัด วัดผลได้ สื่อสารให้ทุกคนในทีมรับรู้เรื่องเดียวกันและมีแรงผลักดันที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายเดียวกัน บนพื้นฐานของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ” นายประพันธ์ กล่าวเสริม