ประธานรุ่น MPPM21 เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ NIDA

ประธานรุ่น MPPM21 เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ NIDA

นางสาวกิตติยา พันธ์ด้วง ประธานรุ่น MPPM21 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าแสดงความยินดี และพูดคุยฟังวิสัยทัศน์ขององค์การนิด้า ซึ่งเปลี่ยน Vision จาก WISDOM For Change กลายเป็น WISDOM For Sustainable Development ส่งต่อจากการเปลี่ยนแปลง สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์