ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ฉลอง 20 ปี จัดสัมมนาใหญ่ ‘SME Transformation : เปลี่ยนผ่านธุรกิจ เติบโต ยั่งยืน’

ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ฉลอง 20 ปี

จัดสัมมนาใหญ่ ‘SME Transformation : เปลี่ยนผ่านธุรกิจ เติบโต ยั่งยืน

ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เป็นหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการของธนาคารกรุงเทพจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 จากดำริของ ดร.โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตประธานกรรมการบริหาร ที่ต้องการให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเริ่มต้นจากการรวมตัวของผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจากธนาคารและจัดตั้งเป็น “ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี”

โดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ชมรมฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อขยายฐานการสร้างเครือข่ายสมาชิกที่แข็งแรง ส่งเสริมให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีเครือข่ายสมาชิกเอสเอ็มอีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ราย ภายใต้สโลแกน “สัมพันธ์ดี มีเครือข่าย ได้ความรู้ อุ้มชูธุรกิจ”

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จึงได้จัดงานสัมมนา SME Transformation : เปลี่ยนผ่านธุรกิจ เติบโต ยั่งยืน” ดึงสุดยอดผู้บริหารองค์กรชั้นนำและกลุ่มธุรกิจดาวเด่น ร่วมเวทีแชร์ประสบการณ์ตรง เพื่อส่งมอบสิ่งสำคัญ คือ การเติมความรู้ เสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เร่งปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล

โดยได้รับเกียรติจากสุดยอดผู้บริหารองค์กรชั้นนำมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปูนชิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCG

รวมทั้ง เปิดเวทีให้กับสมาชิกดาวเด่นของชมรมที่เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ เตรียมพร้อมให้ธุรกิจรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจากภาวะเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่างๆ ในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในงานนอกจากจะได้รับความรู้จากสุดยอดผู้บริหารองค์กรชั้นนำแล้ว ผู้ประกอบการยังจะได้เห็นตัวอย่างของกลุ่มเอสเอ็มอีดาวเด่น 10 ธุรกิจจากชมรมฯ ที่นำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ และยังได้มีโอกาสเข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ จากหน่วยงานพันธมิตรที่มาร่วมออกบูธ อาทิ บูธ BOI ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บูธ DEPA แนะนำวิธีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล บูธ NIA ส่งเสริมการปั้นธุรกิจเอสเอ็มอีสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และบูธ สวทช. ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับภาคการผลิตและบริการ

สำหรับบูธของธนาคารกรุงเทพได้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้แก่ สินเชื่อ Bualuang Green ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนอกจากจะได้รับความรู้ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจของตนแล้ว ยังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เตรียมพร้อมที่จะรับมือต่อความท้าทายได้ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน