ดีพร้อม มอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

ดีพร้อมมอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ดีพร้อมมอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

ดีพร้อม มอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ตอกย้ำความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึง กิจกรรมปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมว่า ดีพร้อมให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก  ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการของชุมชน ดีพร้อม จึงได้มีการดำเนินการ กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy (ABA) ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ได้เริ่มดำเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น มาจนถึงรุ่นที่ 3 ในปีงบประมาณ 2565 โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นมากกว่า 5,800 คน

ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยกิจกรรมนี้ ได้ผลตอบรับที่ดีตลอดมาจากผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผู้สนใจจะก้าวเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม และในปีงบประมาณ 2566 นี้ ได้ดำเนินการตามเป้าหมาย อบรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รวมจำนวน 1,000 คน สำเร็จตามเป้าหมาย โดยคัดเลือก 30 ผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม เข้าสู่กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกลุ่ม และร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่น ๆที่มีศักยภาพ โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกๆท่าน ที่ได้รับประกาศนียบัตร (The Best of the Best) ในวันนี้

นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ได้ให้รายละเอียดถึงกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมว่า กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม มีกลุ่มเป้าหมาย  คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

จัดให้มีกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 66  ผ่านระบบ Zoom โดยมีเนื้อหาและกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่าย เทคนิค Pitching และการฝึกปฏิบัติการ การนำเสนอธุรกิจอย่างทรงพลัง Chat GPT & Marketing  ตามลำดับ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 168 คน แยกออกเป็นกลุ่มที่คัดเลือกจากอบรมทั้งประเทศ หรือ the best จำนวน  98 คน และกลุ่มอบรมทั่วไป จำนวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมได้คัดกรองจากกลุ่มผู้เรียนดังกล่าว เพื่อเป็น The best of the best  จำนวนทั้งสิ้น 30 คน และได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายในวันนี้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปั้นให้ปัง ดังด้วยติ๊กต๊อก” โดย ดร.พัฒนพงศ์   เพ็งจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ปานรดา นิมิตรภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งเอเชีย (APDC)

ดีพร้อมมอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ดีพร้อมมอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการเงิน คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank  และกิจกรรมการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เป็น The best of the best ในวันนี้  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นักธุรกิจอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การแข่งขันในภาวะการณ์ของตลาดปัจจุบันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป

ดีพร้อมมอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ดีพร้อมมอบวุฒิบัตร The best of the best 30 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.dip.go.th หรือ เฟสบุ๊ค : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม