โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน

โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน
โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน

โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์

วันที่ 13 สิงหาคม ดร.อภิรักษ์ เดชวรสิทธิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และสนับสนุนธุรกิจ โลตัส กล่าวว่า โลตัส ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านสังคมคือสนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชนผ่านการบริโภคอาหารดี มีประโยชน์ และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ โดยเป็นห้างค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง และจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน
โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน

โดยโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง เป็นโครงการที่โลตัสจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพ สำหรับนำไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหาร ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารดี มีประโยชน์ ปลอดภัย และครบถ้วนตามหลักโภชนาการ สนับสนุนการเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีของเยาวชน

โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน
โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน

จนถึงปัจจุบัน โลตัส ได้สนับสนุนโรงเรียนในโครงการอาหารดีพี่ให้น้องไปแล้วกว่า 700 โรงเรียน สามารถส่งมอบอาหารดีให้นักเรียนแล้วกว่า 66,000 คน และในปีนี้ โลตัสเดินหน้าดำเนินโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 โดยเริ่มส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวันให้นักเรียนในกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ตลอดปีการศึกษา 2566 ซึ่งทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสั่งวัตถุดิบผ่านช่องทางออนไลน์ Lotus’s SMART App จากสาขาของโลตัสที่อยู่ใกล้โรงเรียน และโลตัสจะนำไปจัดส่งให้ถึงที่โรงเรียน ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระให้คณะครูและเจ้าหน้าที่

โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน
โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้องในปีนี้ด้วย โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการในรูปแบบการสันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน เพื่อการบริโภคอาหารดีมีประโยชน์ ส่งเสริมการมีภาวะโภชนาการที่ดี

นอกจากการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทยแล้ว โลตัส ในบทบาทห้างค้าปลีกที่เน้นจำหน่ายสินค้าอาหารและอาหารสด มีการพัฒนาและปรับสูตรสินค้าประเภทอาหารภายใต้แบรนด์โลตัสให้เหมาะสมและดีต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม โดยเป็นค้าปลีกรายแรกที่ไม่ใช้ไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่โลตัสผลิตทุกชนิด

โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน
โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน
โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน
โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวัน