สธ. เดินหน้าต่อเนื่อง 2566 “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” สู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง”

สธ. เดินหน้าต่อเนื่อง 2566 “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” สู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง”

กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินกิจกรรม “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว 5.2 ล้านคน จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 586 แห่ง มอบแว่นสายตากว่า 50,000 ชิ้น ฟันเทียมกว่า 40,000 ราย และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 13 ล้านชิ้น มุ่งเน้นส่งเสริม “สุขภาพ” เพิ่ม “ความสุข” ให้ผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคนทั่วไทย มีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ปี 2566 เป็น “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” และเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยเป็นนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง และมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งทางกายและจิตใจ

โดยให้บริการการคัดกรองสุขภาพ ด้วยระบบ SMART อสม. และ Blue Book Application ผ่านเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด ตั้งเป้าการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 10 ล้านคนทั่วประเทศ ผ่านแบบคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน โดย อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ ความคิดความจำ การเคลื่อนไหวร่างกาย การขาดสารอาหาร การมองเห็น การได้ยิน การกลั้นปัสสาวะ ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัวตาย การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และสุขภาพช่องปาก

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 901 แห่ง ของกระทรวงสาธารณสุข และการมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ แว่นสายตา 500,000 ชิ้น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 5 ล้านชิ้น ฟันเทียม 50,000 ราย และรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการใส่ฟันเทียม 7,200 ราย

“กระทรวงสาธารณสุข ยังคงดำเนินมาตรการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” โดยในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อน “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุไปแล้ว 5 ล้านคน จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุเพื่อการดูแลรักษาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 586 แห่ง

พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ได้แก่ แว่นสายตากว่า 50,000 ชิ้น ฟันเทียมกว่า 40,000 ราย และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 13 ล้านชิ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งยังไม่ได้รับบริการจากมาตรการนี้

ดังนั้น ผู้สูงอายุที่ต้องการเข้ารับบริการคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคในคลินิกผู้สูงอายุ และรับวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็น สามารถติดต่อสอบถาม และใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดปี 2566 นี้” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเชิญชวน