กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ ยกระดับสินค้าเกษตร สู่เกษตรอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม

ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม (DIPROM Agro Productivity) ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพ

โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการบรรยายภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มผลิตภาพแก่เกษตรอุตสาหกรรม ตามแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

และการคัดเลือกสถานประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมโครงการฯ ในการวินิจฉัยปัญหาและดำเนินการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพสำหรับเกษตรอุตสาหกรรม ในกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป และเครื่องสำอาง ภายในงานมีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 71 ราย