กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ต้อนรับผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ งาน GSSD EXPO 2022

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อสัมผัสและเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียง วันที่ 13 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาระดับโลก GSSD EXPO 2022

เข้าสู่วันที่ 2 แล้ว ของการจัดงานประชุม Global South-South Development Expo 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery : Towards a Smart and Resilient Future” ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

กิจกรรมวันนี้เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Field Visit) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี นับเป็นครั้งแรกที่ไทยได้ริเริ่มกิจกรรมนี้ระหว่างงาน GSSD Expo เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากการดำเนินงานของไทยในพื้นที่จริง นอกเหนือจากการหารือในห้องประชุม

โดยการชมนิทรรศการกลางแจ้งตามเส้นทางสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรกิจพอเพียง 1 ไร่พอเพียงเกษตรพอเพียงเมือง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยบ้านดินบ้านฟางนวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง และภูมิปัญญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ได้ร่วมทำกิจกรรม ‘นาโยนกล้า’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาแบบใหม่ ที่เหมาะกับพื้นที่ที่มีการจัดการเรื่องน้ำได้อย่างดี ช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ ควบคุมวัชพืชได้ดี และกิจกรรม ‘ปลูกผักแนวตั้ง’ เพื่อสะท้อนการพัฒนาเกษตรและชุมชนท้องถิ่นของไทย

อีกทั้ง ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ‘พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา’ ที่ได้รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ผลงานอันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และพัฒนาการของเกษตรกรไทย โดยโซนหลักๆ ที่คณะผู้แทนระดับสูงเข้าเยี่ยมชม ได้แก่ โซนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, โซนหลักการทรงงาน : เส้นทางสู่ความสำเร็จ, โซนโครงการพระราชดำริ และโซนตลาดเก่าชาวเกษตรด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/

รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/en/event-programme

หรือ ติดตามรับชมรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : https://youtu.be/Vl5V_uRz3DE