ม.รังสิต เปิดผลวิจัย กัญชา มีฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งถึง 4 ชนิด

ม.รังสิต เปิดผลวิจัย กัญชา มีฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งถึง 4 ชนิด

นับตั้งแต่มีกฎหมาย ปลดล็อกพืชกัญชาออกมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนบางกลุ่มมีการนำพืชสมุนไพรชนิดนี้ไปใช้ในทางที่ผิดโดยไม่คำนึงถึงโทษร้ายแรง เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจ กัญชา มากขึ้น

มหาวิทยาลัยรังสิต จึงร่วมมือกับ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ผู้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทย เปิดเวทีประชุมทางวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก กัญชา และนำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี

สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ ได้กล่าวถึง 3 หัวข้อสำคัญหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. โอกาสในการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเอกพล ลิ้มพงษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

2. งานวิจัยฤทธิ์ต้านการเจริญและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลองของสารสกัด โดยวิทยากร อ.ดร.เภสัชกรหญิง นลินี ประดับญาติ อาจารย์ประจำหมวดเภสัชวิทยาและผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

3. นวัตกรรมเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดี โดยวิทยากร คุณพิมพ์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด

ซึ่งจากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 วิสัยทัศน์ คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันนโยบายสมุนไพรไทย เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

อีกทั้งสมุนไพรเป็นผลิตผลธรรมชาติที่มีในประเทศ ช่วยทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ ซึ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสมุนไพรมาอย่างยาวนาน ส่งเสริมให้มีการวิจัยสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีข้อมูลด้านการวิจัยที่หลากหลาย รวมถึงความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้สมุนไพรมากขึ้น

อีกทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตมีความพร้อมหลายๆ ด้าน หนึ่งในความพร้อมนั้น คือ “สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนาตำรับยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากกัญชาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผล

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตมีสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร Sun-Herb Thai Chinese Manufacturing ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดนโยบายด้านการวิจัยสมุนไพรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และบริการวิชาการให้กับประชาชนในด้านสมุนไพร

โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการวิจัยสมุนไพรหลายๆ ด้าน ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อวิจัยและพัฒนายา ตำรับยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้มีคุณภาพดีที่สุด รวมไปถึงการทดสอบฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ในหลอดทดลอง ให้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลมากพอเพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

นอกจากนี้ คณะนักวิจัย วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำการวิจัยต่อยอดเพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในด้านต่างๆ ในหลอดทดลอง อาทิ การวิจัยในเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ และฤทธิ์ต้านการอักเสบ

นับเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลดีของกัญชาและพืชสมุนไพรไทยในด้านฤทธิ์ต้านการเจริญและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ได้ถึง 4 ชนิด และฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรไทย โดยทางทีมวิจัยยังไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาพืชสมุนไพร เพื่อให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด มีองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมไปถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของสมุนไพร จึงได้คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือต่อยอดวิจัยด้านสมุนไพรไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต และ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีเป้าหมายร่วมกันในการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีกิจกรรมหลักคือ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด มีกิจกรรมหลัก คือการกำหนดนโยบายของผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการโฆษณาภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะสถาบันการศึกษาและ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีจุดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับนักวิชาการและประชาชนที่สนใจ 

สำหรับผู้สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ หรือ Facebook : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต, Facebook : Clears belong plus