หวังสร้างอาชีพให้แรงงานคืนถิ่น “อภัยภูเบศร” จัดอบรมอาหารสมุนไพร รองรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หวังสร้างอาชีพให้แรงงานคืนถิ่น “อภัยภูเบศร” จัดอบรมอาหารสมุนไพร รองรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดอบรม “อาหารภูมิปัญญาสมุนไพร” ให้กับประชาชนฟรี รวม 2 รุ่น  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม นี้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับแรงงานคืนถิ่น รองรับกระแสทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมถึง 100 คน

ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว  เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สมุนไพรไทยและความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการของอภัยภูเบศรเดย์สปา ให้กับผู้บริโภคที่สนใจการให้บริการสปาไทย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การค้นหาเจ้าเรือนตนเอง การปฏิบัติตัวด้านอาหาร และใช้ชีวิตเพื่อปรับเข้าสู่สมดุลของตนเอง การฝึกปฏิบัติปรุงอาหารสุขภาพ ตามธาตุเจ้าเรือน

การฝึกอบรมครั้งนี้ เน้นให้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว และเป็นโอกาสในการสร้างงาน การเปิดธุรกิจขนาดย่อม รองรับแรงงานคืนถิ่น รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังมาแรงในปัจจุบันด้วย

ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี มีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเราได้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สปา ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาผู้ประกอบการและนักบำบัดสปาให้มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และสามารถประยุกต์นำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย-สมุนไพร ไปใช้ในการบริการสปาได้ เพื่อยกระดับการแพทย์แผนไทยเข้าสู่การบริการในระดับนานาชาติ และสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ให้กับสปาของไทยได้

สำหรับการจัดอบรมหัวข้อดังกล่าว จัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้น หากผู้ที่สนใจสาระความรู้เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ Facebook/ อภัยภูเบศรเดย์สปา