บสย. เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ วงเงินค้ำฯ 10,000 ล้านบาท

บสย. เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000 ล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สนับสนุนต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย   เปิดตัว โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐบาล ผ่าน ธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000  ล้านบาท

 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  เปิดเผยว่า บสย. และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และ นโยบายรัฐ เพื่อให้การสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย เปิดกว้างผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายประชารัฐ และ นโยบายรัฐบาล  ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7)  ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเภท บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ผ่านธนาคารกรุงไทย ได้แก่  1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อกรุงไทย  SME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและติดตั้งเครื่อง EDC  2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ กรุงไทย มินิบัส  สำหรับผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร ตามโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสาร  3.โครงการค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ กรุงไทย SME  EEC 4.0  สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา รวมถึงคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain กับธุรกิจในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด   และ 4. โครงการค้ำประกันสินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง  สำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม โฮสเทล ร้านอาหาร สปา รถเช่า เป็นต้น   รวมถึงให้การสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ ได้แก่  เกษตรแปรรูป โลจิสติกส์ และ S-Curve  รวมวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท และ ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก โดยรัฐบาลและ ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ

นายสุรชัย กล่าวว่า  ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs   เข้าถึงแหล่งทุนได้เร็ว และง่ายขึ้น ซึ่งขณะนี้ บสย.ได้อนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อ ในโครงการดังกล่าว รวม 477 ราย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า 291 ล้านบาท (ณ 2 พ.ย. 2561)  ทั้งนี้ บสย.ยังมีโครงการค้ำประกันสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสินเชื่อธนาคารกรุงไทย อีก 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับ SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว 2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs รายเล็ก วงเงินค้ำประกันสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับ SMEs ทั่วไป