เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566
หน้าแรก ข่าววันนี้ ด่วน!! ราชกิจ...

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับการเลื่อนเงินเดือนครูเริ่ม 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎก.ค.ศ.  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2561 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามพ.ร.บ. เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  3)   พ.ศ.2558 ได้บัญญัติให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ  โดยให้ดำเนินการภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  7  แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 16/2560 เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดให้แก้ไขคำว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นคำว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว