สภากาชาดไทยมอบโอกาสจ้างงานแก่ ‘ผู้พิการ’ กว่า 600 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ขอเชิญชวนผู้พิการทั่วประเทศสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 632 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 2 อัตรา และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 กิ่งกาชาดอำเภอกิ่งกาชาดอำเภอละ 2 อัตราค่าตอบแทน 9,125 บาทต่อเดือน โดยได้รับความสนับสนุนค่าตอบแทนจากสมาคมธนาคารไทยระยะเวลาว่าจ้างตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสมัคร) และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.ปวส. จนถึงปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิการทุกประเภท ยกเว้น ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก ผู้พิการทางสติปัญญา และผู้พิการทางการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาที่กำหนด เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์และต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการประเภทความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายหรือความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเท่านั้น ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นต้น

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติที่ไม่เลือกปฏิบัติและยึดหลักความมีมนุษยธรรม ตามหลักการกาชาด ผู้พิการเป็นบุคคลที่สภากาชาดไทยไม่เคยมองข้าม เขาควรจะได้รับโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะการจ้างงานที่ยังไม่เอื้อต่อเขาเหล่านี้มากนัก เพราะข้อจำกัดทางร่างกายที่แตกต่างจากคนปรกติ แต่เขาเหล่านี้ก็ยังมีศักยภาพตามความสามารถของตน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่วนโครงการนี้สภากาชาดไทยได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยและมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสผู้พิการในสังคมไทยให้มีรายได้ทำมาหาเลี้ยงชีพได้ ลดภาระของครอบครัว โดยลักษณะงานที่เปิดรับนี้จะเป็นงานด้านธุรการ ประชาสัมพันธ์ งานเอกสารการประชุม เอกสารการเงิน งบประมาณและพัสดุ ติดตามแผนงานโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ งานประสานงาน เป็นต้น ซึ่งผู้พิการสามารถทำได้อยู่แล้ว

ผู้พิการที่สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 3-14 ตุลาคม 2559 โดยขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยและต้องยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอนั้นๆประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอนั้นๆ หรืออ่านเงื่อนไขต่างๆ และดาวน์โหลดเอกสาร การสมัครได้ที่ http://chapternews.redcross.or.th

ที่มา มติชนออนไลน์