รพ.สต.บ้านท่าผา ลำปาง ปิดให้บริการนอกเวลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในเพจเฟซบุ๊ก ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผยแพร่คำสั่งของ นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ลำปาง ในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยได้ออกหนังสือคำสั่งที่ สป 0032/ว22432 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการปรับลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปี 2560 ส่งถึงนายอำเภอทุกอำเภอของ จ.ลำปาง มีใจความว่า ตามที่โรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดลำปางได้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบและประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่องนั้น พบว่าในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน และมีวิกฤตระดับ 7 จำนวน 6 แห่ง ทำให้ต้องมีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

ในส่วนของ รพ.สต.ที่ได้จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (fixed cost) ปี 2560 จากโรงพยาบาลแม่ข่ายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจึงได้กำหนดแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2560  ดังนี้

1.หยุดการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการของ รพ.สต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 กรณี รพ.สต.ที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ขอให้ผ่านความเห็นชอบของสาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาล และส่งขออนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นและภาระงานในการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาลแม่ข่ายและ รพ.สต. โดยการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการของ รพ.สต. ขอให้เบิกค่าตอบแทนจากเงินบำรุง รพ.สต.

2.ปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เหมาะสม เช่น ค่าจ้างตัดหญ้า ค่าสาธารณูปโภครวมทั้งมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีคำสั่งดังกล่าว รพ.สต.บ้านท่าผา จ.ลำปาง ได้ติดประกาศขอปิดบริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยผู้ป่วยสามารถไปใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเกาะคา ปรากฏว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์มากกรณีดังกล่าวในโซเชียล อาทิ บางความคิดเห็นออกแนวต่อว่าผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการบริหารจัดการ บางความเห็นมองว่าการปิดบริการรักษานอกเวลา ทำให้กระทบประชาชน บางความเห็นบอกว่า ดีกว่าปิดสถานีอนามัยหรือ รพ.สต. เป็นต้น

ที่มา มติชน