คลอดหลักสูตร “รปภ.” อบรม 40 ชั่วโมง บังคับเรียนกฎหมาย 2 ชม. ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 6,000 บาท

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยหลายฉบับ ที่ลงนามโดยพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย อาทิ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตร รปภ.

มีเนื้อหาที่สำคัญ เช่น ข้อ 5 หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ใช้คำย่อว่า “หลักสูตร รปภ.” มีกรอบแนวคิดในการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง หลักนิยมในการฝึกอบรม เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ, เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน, เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลทั่วไป

 

นอกจากนี้ในหลักสูตรได้กำหนดขอบเขตรายวิชาที่จะต้องเรียน อย่างเช่น ให้เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง) การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง) การเขียนรายงาน (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง) การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง) การติดต่อสื่อสาร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง) หลักการใช้กำลัง (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง) โดยผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าธรรมเนียมในการเข้าฝึกอบรมได้มีการกำหนดไว้ใน “ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม พ.ศ. 2560” กำหนดให้สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในอัตราไม่เกิน 6,000 บาท ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน สำหรับการฝึกอบรมในแต่ละรอบ

 

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ที่มา มติชนออนไลน์