ช่วยคนจนมีบ้าน!บตท.สนองนโยบายรัฐ กม.ผ่านฉลุยเพิ่มช่อง“รับซื้อสินเชื่อบ้านผ่านเช่าซื้อ–เช่าลิสซิ่ง”

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์  กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง   เปิดเผยว่า  “การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 พ.ศ. …. ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตหรือ Lifestyle และการพัฒนาของเครื่องมือทางการเงินที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นทางเลือกให้มีแหล่งเงินทุน ช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและช่วยให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่อง

สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ คือการขยายขอบเขตการทำธุรกรรมจากเดิมที่ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยสามารถซื้อกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากผู้ขายสินเชื่อ 2 กลุ่มคือ สถาบันการเงิน และ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    โดยเพิ่มให้สามารถซื้อกองสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้อ หรือ ให้เช่าแบบลิสซิ่งได้ โดยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะนำกองสินเชื่อเหล่านี้มาหนุนหลังและออกหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนจากตลาดทุนและส่งต่อไปสู่ตลาดเงิน โดยประโยชน์จากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวมีดังนี้

1.ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจ มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
2.พัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้มีหลายรูปแบบ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้มากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
3.พัฒนาตลาดทุนให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่สามารถลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน เพื่อให้เป็นทางเลือกกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
4.ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

โดย บตท. เชื่อมั่นว่าการขยายขอบเขตการทำธุรกรรม  จะสามารถรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  และที่สำคัญช่วยประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น  ทำให้เกิดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  รวมทั้งช่วยพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ และตลาดทุนตามพันธกิจของ บตท. และส่งผลต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ”

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์