ก.เกษตรใจดี แจกเงินให้ชาวนาไร่ละ2พัน

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ด้วยการจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละ 2,000 บาท เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุนเเละจูงใจให้เกษตรกรลดรอบปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นทดเเทน โดยตั้งเป้าหมายพื้นที่ 22 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ 300,000 ไร่ ชาวนา 60,000 ครัวเรือน ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ วงเงินงบประมาณรวม 600 ล้านบาท โดยจ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำหน้าที่รวบรวมคุณสมบัติ และให้เกษตรกรเข้าร่วมด้วยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับเลิกปลูก โดยจะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้องค์ความรู้เเละทำความเข้าใจเกษตรกรเเนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดเเทนการทำนาปรังให้เหมาะสมกับพื้นที่เเละการชลประทาน อาทิ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งยังขาดแคลนผลผลิตและยังมีความต้องการของตลาดจำนวนมาก

“โครงการดังกล่าวจะสอดรับกับการปฏิรูปภาคเกษตรข้าวครบวงจร โดยจะไม่ทับซ้อนกับโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพทำนาไปทำปศุสัตว์ ไร่ละ 1,000 ที่ดำเนินการโดย ธ.ก.ส. ของกระทรวงการคลัง เกษตรกรต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือหากเข้าร่วมโครงการใดไปแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้” นายคนิตกล่าว และว่า ทางกรมจะทำหน้าที่คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติหลักที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ สปก.4-01 ระยะเวลารับสมัครไม่เกินวันที่ 18 กันยายน 2559 โดยเมื่อคัดกรองคุณสมบัติได้แล้วก็จะส่งให้ ธ.ก.ส.พิจารณาเบิกจ่ายต่อไป