ทางหลวงชนบทเร่งเชื่อมถนนเข้าด่านปาดังเบซาร์-สะเดา หนุนค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สข.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4–ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 12.721 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 สนับสนุนเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดน ไทย-มาเลเซีย และพัฒนาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวว่า เนื่องจากการเดินทางและการขนส่งระหว่างอำเภอหาดใหญ่สู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์และด่านสะเดา ปัจจุบันใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิชย์) เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งมีสภาพการจราจรที่หนาแน่นและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวด้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ทช.จึงได้พัฒนาโครงข่ายสายรองโดยดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทแล้วเสร็จ คือ สาย สข.4040 ระยะทาง 5 กิโลเมตร และสาย สข.4034 ถึงแยกทางหลวงหมายเลข 4145 ระยะทางรวม 26.479 กิโลเมตร ปัจจุบัน ทช.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สข.1027 ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางรวม 12.721 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 65 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2561 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 110 ล้านบาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสายทาง นอกจากจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว ยังสนับสนุนเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่งเสริมการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง การขนส่งให้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น