วิทยาลัยดุสิตธานี สานต่อความรู้ เปิดอบรมตำรับไทย ณ พระราชวังพญาไท

วิทยาลัยดุสิตธานี สานต่อความรู้ เปิดอบรมตำรับไทย ณ พระราชวังพญาไท

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของไทยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้สะดวก เชื่อว่าต้องมี พระราชวังพญาไท อยู่ในใจใครหลายคนแน่นอน

จากบันทึกประวัติศาสตร์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังพญาไทขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับ รวมถึงเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาด้านการทำนา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์

กระทั่งพระราชวังแห่งนี้ทวีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สืบเนื่องจาก ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสร้างเมืองจำลอง “ดุสิตธานี” ขึ้นภายในพระราชวังเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเป็นการกรุยทางให้ประเทศไทยก้าวจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในเวลาต่อมา

ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

แต่น้อยคนนักจะทราบว่า ปัจจุบัน พระราชวังพญาไท มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปเข้าชมและมีส่วนร่วม อยู่เสมอ

ล่าสุด มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำอาหารไทย เช่น ม้าฮ่อ ล่าเตียง หันตรา ฯลฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากเรียนทำอาหารตำรับไทยแท้ได้เข้ามาเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านธุรกิจบริการและศิลปะการประกอบอาหารโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ส่งอาจารย์ผู้สอนมาเป็นวิทยากรในการอบรม

เนื่องจากวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านความลุ่มลึกทางศาสตร์การประกอบอาหารไทยและเทศ อีกทั้งชื่อวิทยาลัย ยังสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของพระราชวังพญาไท อีกด้วย

ตั้งใจ

ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า กิจกรรมฝึกอบรมอาหารไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘DTC ส่งมอบความรู้สู่สังคม’ ของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ของวิทยาลัย ไปพัฒนาสังคมในด้านที่เรามีความถนัดและเชี่ยวชาญ

ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีส่วนในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ผ่านการทำโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ต้องการให้บทบาทสำคัญของการศึกษา นั่นคือ การพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

เมี่ยงกลีบบัว

อีกทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามทักษะที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยด้วย ในประเด็นการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคม ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

วิทยาลัยดุสิตธานี ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Dusit International (เครือโรงแรมดุสิตธานี) ซึ่งก่อตั้งครบ 75 ปี ในปีนี้ จึงมุ่งมั่นสานต่อปณิธานของผู้ก่อตั้งในการเป็นต้นทางสร้าง The Art of Inspiration หรือ ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ ด้วยการใช้การศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกรุ่นก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการอย่างมืออาชีพ

โดยโครงการ “DTC ส่งมอบความรู้สู่สังคม” ของวิทยาลัยดุสิตธานี นับเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นดังกล่าวอย่างชัดเจน

ติดตามกิจกรรมฝึกอบรมอาหารไทย ณ พระราชวังพญาไท ซึ่งจะจัดอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2567 ได้ที่เฟซบุ๊กเพจพระราชวังพญาไท Phyathai Palace https://www.facebook.com/PhyathaiPalace/