เร่งเครื่อง Soft Power ผลักดัน เมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

เร่งเครื่อง Soft Power ผลักดัน เมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบาย “MIND” ใช้ “หัว” และ “ใจ” ในการทำงานมุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ ประกอบด้วย ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยเฉพาะมิติการกระจายรายได้ให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาวิถีชีวิต สร้างประโยชน์ พัฒนาชุมชนรอบอุตสาหกรรม รวมถึงการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้มีการกระจายโอกาสให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการระดับภูมิภาคได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีแนวทางการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยนำกระแส Soft Power ในปัจจุบันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผ่านหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของการผลักดัน Soft Power ของไทย และนโยบายมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ของรัฐบาล ประกอบด้วย อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และเทศกาล (Festival) เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรม ดีพร้อม

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินหน้าผลักดัน 1 ใน 5F คือ อาหาร (Food) ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของอาหารพื้นถิ่น เนื่องจากอาหารไทยเป็น 1 ใน 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม

นอกจากนี้ เสน่ห์ของอาหารไทยอย่างหนึ่งคือเป็นแม่เหล็กอย่างดี ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกให้มาลิ้มลองกับรสชาติเฉพาะแบบฉบับ อันจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างอาชีพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วัตถุดิบชุมชน

ด้าน นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อาทิ อาชีพดีพร้อม นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ดังนั้น ดีพร้อม ในครึ่งปีหลังได้เร่งเครื่องเดินหน้าต่อยอดยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องผ่าน “โครงการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นด้วย Soft Power ด้านอาหาร” หรือ เมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

น่ารับประทาน

ด้วยการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของวัตถุดิบดั้งเดิมในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ต่อยอดอาหารพื้นถิ่นของแต่ละชุมให้เกิดความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงงการสร้างเชฟชุมชนดีพร้อม (DIPROM Local Chef) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร (Top Chef) การสร้าง Content และนวัตกรรมที่เหมาะสม การพัฒนาและต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของดีแต่ละพื้นที่

เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ตลอดจนการเสริมเทคนิคสรรค์สร้างรูปแบบการจัดจานให้ดูน่าสนใจ การเพิ่มทักษะนำเสนอเนื้อหา หรือบอกเล่าเรื่องราวที่มาของแต่ละเมนูอาหารท้องถิ่นของชุมชนนั้นๆ อีกทั้ง ยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมผนวกกับความคิดสร้างสรรค์สร้างมนต์เสน่ห์อาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมให้กลายเป็นเมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม กว่า 22 เมนู ที่มีคุณค่าและเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมนูเด็ดแต่ละชุมชน

อาทิ สเต๊กเกรวี่เรดไวน์ จากชุมชนหนองย่างเสือ จ.สระบุรี น้ำพริกป่ามะดัน จากคุ้มบ้านญวน ชุมชนท่าทราย  จ.นครนายก เมี่ยงดาหลาสมุนไพรอัลมอนด์ปักษ์ใต้ จากชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช และแกงคั่วหัวโหนดไก่บ้าน จากร้านสวนครูโรจน์ชุมชนบ้านชุมพล จ.สงขลา เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้กว่า 25 ล้านบาท