ประกาศแล้ว! งบกลางปี60 กว่า 1.9 แสนล้าน เพื่อกระตุ้นศก.-ชดใช้เงินคงคลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว มีรายละเอียดระบุว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คลิกอ่านฉบับเต็มที่นี่ )

โดย เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

๑. โดยที่รัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่จะสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริม การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นจํานวนไม่เกิน ๑๖๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นจํานวน ๒๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐ บาท
(๒) เพื่อจัดสรรให้แก่กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) เพื่อ จัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็น จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) เพื่อจัดสรรตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ เป็นจํานวน ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินคงคลังเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นจํานวน ๒๗,๐๗๘,๒๗๘,๗๐๐ บาท