ครั้งแรกของโลก พบ ผงบดฟ้าทะลายโจร ลดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิด

ครั้งแรกของโลก พบ ผงบดฟ้าทะลายโจร ลดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิด
ครั้งแรกของโลก พบ ผงบดฟ้าทะลายโจร ลดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิด

ครั้งแรกของโลก พบ ผงบดฟ้าทะลายโจร ลดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิด

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานเสวนา “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้านจากทางเลือก สู่ทางรอด” ที่ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมเสวนา

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ลงไปเก็บข้อมูลของสมุนไพรอย่างต่อเนื่องรวมถึงฟ้าทะลายโจร พบว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ทุกภาค พบขึ้นเองในธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่เคยเป็นอโรคยาศาลา เป็นเมืองโบราณ ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์แล้วทั่วประเทศ

เพื่อยืนยันองค์ความรู้ของคนโบราณ และหลักฐานทางวิชาการว่า มีฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยกี่สายพันธุ์โดยดูถึงระดับ DNA เพื่อป้องกันการนำไปกล่าวอ้างว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นของใครในอนาคต แล้วมาเรียกเก็บค่าสายพันธุ์จากเกษตรกร

ต้นฟ้าทะลายโจร

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวต่อว่า ข้อมูลที่น่าสนใจในงานเสวนาครั้งนี้ ได้มีการศึกษาเพื่อลดการนำเข้าสเปรย์พ่นคอจากสมุนไพรจากต่างประเทศ โดยร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำการทดลองทางคลินิกในเบื้องต้น พบว่า สเปรย์ฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิผลบรรเทาอาการเจ็บคอ อาการกลืนลำบากและอาการไอ ได้ไม่แตกต่างจากยาเปรียบเทียบในท้องตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรต่างประเทศ

แต่ ฟ้าทะลายโจร สามารถลดระยะเวลาการรักษาอาการเจ็บคอ และอาการกลืนลำบากได้เร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยน่าจะเนื่องมาจากฤทธิ์ลดการอักเสบที่โดดเด่นของฟ้าทะลายโจร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สเปรย์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรของไทยยังมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์จากสารสกัดต่างประเทศ ที่สำคัญคือ เงินตราหมุนเวียนอยู่ในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวอีกว่า ที่น่าดีใจอีกเรื่องในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในครั้งนี้คือ พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลของฟ้าทะลายโจร ที่ลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังการติดเชื้อโควิด-19 นั้น เป็นปัญหาสำคัญที่อาจมีความรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะการอุดตันในอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง ปอด หัวใจ ฯลฯ

งานวิจัย ครั้งแรกของโลก

และถึงแม้ว่าจะเป็นลิ่มเลือดเล็กๆ ไปอุดตันตามหลอดเลือดเล็กๆ ก็สามารถนำไปสู่ความเสียหายของเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นๆ ทำให้เกิดอาการลองโควิด ซึ่งข้อค้นพบนี้ ได้จากการศึกษาประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยอาจารย์จากมหาวิยาลัยมหิดล เป็นผู้ทำการศึกษา

จากการวิจัย Proteomics (โปรตีโอมิกส์) พบว่า พลาสมาของผู้ป่วยที่กินยาฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดหยาบ ที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 180 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 5 วัน มีโปรตีนที่มีส่วนช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ด้วยการลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้

ผลิตภัณฑ์

ซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลก ถึงฤทธิ์ฟ้าทะลายโจร ในการไปลดโอกาสการเสียชีวิตจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและความทุกข์ทรมานจากลองโควิดได้ ซึ่งยังต้องอาศัยการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกในอนาคต

นอกเหนือจากการค้นพบหลักฐานทางวิชาการที่สำคัญเหล่านี้แล้ว ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ยังเชื่อว่า ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรสำคัญที่ต้องมีคู่บ้าน ขึ้นง่าย ปลูกง่าย หาง่าย ทำเป็นยาใช้เองก็ง่าย ประชาชนสามารถใช้ดูแลสุขภาพเองได้ในหลายๆ โรคในการพึ่งตนเองเมื่อยามเจ็บป่วย

เป็นทางเลือกที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ทำให้ลดปัญหาการแออัดที่สถานพยาบาลลง และในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ เช่น การขาดแคลนยา การระบาดโรคอุบัติใหม่พวกเชื้อไวรัส ฟ้าทะลายโจร คือ ทางรอดของประชาชนคนไทย