นักลงทุนห้ามพลาด!!! คลอดกม.บีโอไอใหม่เว้นภาษีสูงสุดถึง13ปี

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2559 ฉบับแก้ไข ของบีโอไอ มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ไทยต้องการ โดยมีสาระสำคัญ ตือ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา(อาร์แอนดี) จากเดิมที่เคยได้รับการยกเว้นสูงสุดไม่เกิน 8 ปี โดยยืนยันว่าไม่ได้ทุกกิจการ นอกจากนี้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกิน 50% ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี สำหรับกิจการที่ควรได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้แทนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นางหิรัญญากล่าวว่า บีโอไอยังให้สิทธิแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้สามารถหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากกำไรสุทธิได้ เป็นเครื่องมือใหม่ที่บีโอไอไม่เคยใช้มาก่อน และการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯนำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบที่เกี่ยวข้อง