เอ้กบอร์ดเคาะแผนนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ ปี’60 พร้อมคุมการผลิตไม่ล้นตลาด

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) ได้มีการประชุมพิจารณาแผนการนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ ปี 2560 โดยที่ประชุมได้กำหนดปริมาณนำเข้าปู่-ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (จี.พี.) 6,000 ตัว และการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ (พี.เอส) 600,000 ตัว และกำหนดปริมาณพี.เอส.ปีนี้ให้คงปริมาณเท่าปี 2559 พร้อมทั้งให้แต่ละบริษัทจัดทำแผนการนำเข้าและรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ ส่วนปริมาณนำเข้าจี.พี.ให้กำหนดสอดคล้องกับปริมาณพี.เอส.ที่ใช้ในประเทศตามแผนปริมาณปี 2559

นายธีรภัทร กล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการ กำกับดูแลการเลี้ยงไก่ไข่พันธ์ ปี 2560 และข้อตกลงการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ คือ 1.ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ต้องขึ้นทะเบียนฟาร์มไก่ไข่พันธุ์กับกรมปศุสัตว์ 2.ไก่ไข่พันธุ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ 3.แสดงข้อมูลการนำลูกไก่ไข่พันธุ์เข้าเลี้ยงตรงตามข้อเท็จจริง 4.ให้คณะทำงานตรวจสอบปริมาณการเลี้ยงฟาร์มไก่ไข่พันธุ์เข้าตรวจฟาร์มตามระยะเวลาที่กำหนด 5.ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด และ6. มีมาตรการควบคุมและลงโทษสำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์กำกับดูแลปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ โดยกำหนดการตรวจฟาร์มปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายนนี้ รวมทั้งกำกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการเข้าตรวจฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มและเงื่อนไขบริษัท

นายธีรภัทร กล่าวว่า เพื่อให้การวางแผนควบคุมการผลิตไข่ไก่เกิดความสมดุลทั้งการบริโภคและส่งออก คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ ฯ ได้ประมาณการผลผลิตไก่ไข่ ไข่ไก่ และการตลาด ในปี 2560 โดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ปริมาณการเคลื่อนย้ายลูกไก่ไข่เข้าเลี้ยง ปี 2559 เป้าหมายการตลาดตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2557 – 2561 ที่ขยายตัว 5% ต่อปี และสถิติการนำเข้าไก่ไข่ พ่อ – แม่พันธุ์ ปี 2553 – 2558 โดยได้ประมาณการผลผลิตไก่ไข่ ปี 2560 จำนวน 55.64 ล้านตัว ผลผลิตไข่ไก่ จำนวน 16,473 ล้านฟอง และประมาณการตลาดไข่ไก่ส่งออก จำนวน 420 ล้านฟอง และไข่ไก่บริโภคในประเทศ จำนวน 16,053 ล้านฟอง และมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานร่วมกับกรมการค้าภายใน และภาคเอกชน พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการการผลิตไข่ไก่ให้สมดุลกับการตลาด รวมทั้งต้องควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกไข่ไก่ไปขายยังประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป

นายธีรภัทร กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2560 – 2561 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. เพิ่มการบริโภคและส่งเสริมการแปรรูปไข่ไก่ 2. สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และ 3. สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ โดยเห็นชอบในหลักการโครงการนำร่องส่งเสริมการบริโภคไข่ของเด็กนักเรียน ปี 2560 – 2561 ที่ส่งเสริมให้นักเรียนกินไข่เพิ่มขึ้น ในโครงการอาหารกลางวันของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเริ่มปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน กำหนดพื้นที่นำร่องในโรงเรียน 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี 3. ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา และ 4. ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี

สำหรับสถานการณ์ด้านการตลาดและราคาไข่ไก่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยฟองละ 2.50 บาท ราคาไข่ไก่ขายปลีกเบอร์ 3 ฟองละ 2.95 บาท ราคาพันธุ์สัตว์ปรับตัวลดลงตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ลูกไก่ไข่เหลือตัวละ 19 บาท ไก่สาวตัวละ 140 บาท และต้นทุนผลิตไข่ไก่ เฉลี่ยฟองละ 2.94 บาท