คนเดียวตั้งบริษัทได้แล้ว ครม.ไฟเขียวพ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลเดียว

โดย : ข่าวสดออนไลน์

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ ธสน. (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อแก้ไขพ.ร.บ.เดิมที่ออกตั้งแต่ปี 2536 ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพื่อเป็นสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ขยายการค้าการลงทุนไปยังต่างประเทศสะดวกมากยิ่งขึ้น

มีสาระสำคัญ อาทิ การขยายขอบเขตในการรับประกันความเสี่ยงในการได้รับการชำระเงินให้ครอบคลุมถึงกรณีขายสินค้าให้คู่สัญญาในประเทศ และความเสี่ยงในกรณีธนาคารของผู้ส่งออกถูกเรียกให้ชำระเงินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งการทำประกันต่อ หรือรับประกันต่อในเรื่องดังกล่าว จากเดิมที่จะไม่มีการรับประกันความเสี่ยงกรณีที่ขายสินค้าให้คู่สัญญาในประเทศ รวมทั้งยังขยายขอบเขตในการรับประกันความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ได้ขอสินเชื่อจากธสน. และรับประกันสินเชื่อเพื่อการลงทุนให้แก่ธนาคารของผู้ลงทุน จากเดิมที่จะไม่ครอบคลุมถึงผู้ไม่ได้ขอสินเชื่อธสน.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลเดียว พ.ศ. … ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้เพียงคนเดียว จากเดิมที่ต้องใช้บุคคล 3 คนขึ้นไปในการจดทะเบียน เพื่อสนับสนุนและรองรับให้เกิดผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และผู้ประกอบการสตาร์อัพตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งยังช่วยลดขั้นตอนของการจดทะเบียน และยังเป็นการป้องกันปัญหาการตั้งผู้ถือหุ้นปลอม หรือ นอมีนีขึ้น

เนื่องจากข้อมูลจากการจดทะเบียน 400,000 บริษัท พบว่า ในแต่ละบริษัท มีผู้ถือหุ้นคนเดียวถือหุ้นเกินกว่า 50% ของทั้งบริษัท มากถึง 98% ของบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด และยังพบว่าบริษัท มีผู้ถือหุ้นคนเดียวถือหุ้นเกินกว่า 90% ของทั้งบริษัท มากถึง 82% ของบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด