อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ.เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ รีดเงินแลกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.)กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการว่ามีนายหน้า/ตัวแทน แอบอ้างเรียกค่าตอบแทนจำนวนมากจากผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ เช่น ใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว ใบอนุญาตนำเข้าหินประเภทต่างๆ โดยอ้างว่าหากต้องการความรวดเร็วในการขอใบอนุญาตนำเข้า ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจในวงเงินสูงนับแสนบาท

ดังนั้น กรมฯขอสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้า ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีกรอบเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้ประสงค์จะนำเข้าสินค้า สามารถตรวจสอบข้อมูล กฎระเบียบ ได้จากเว็ปไซต์ หรือขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคำขออนุญาตได้ด้วยตนเองที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปก่อนที่จะนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ กรมฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 5 วันทำการ เมื่อได้รับอนุมัติให้นำเข้าแล้ว ผู้นำเข้าสามารถขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดย ผู้ประสงค์จะนำเข้าสินค้ามาติดต่อขอรับบริการหรือมาขอรับคำแนะนำด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องว่าจ้างให้ผู้อื่นดำเนินการแทนเพื่อมิต้องตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้างดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายใดพบผู้แอบอ้างเรียกร้องรับผลประโยชน์ในลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งเบาะแสโดยตรงต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ หรือแจ้งผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร ๐-๒๕๔๗-5124 หรือ DFT Center โทร ๑๓๘๕ หรือทางเว็บไซต์ www.dft.go.th เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างและแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อไป

counter