ก.แรงงานช่วยสถานประกอบการจมน้ำ ปล่อยกู้ “ดอกเบี้ยต่ำ” ฟื้นฟูกิจการ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ส่งผลให้สถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบ 8,725 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ125,918 คน ทั้งนี้ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน ในส่วนของ กสร.ได้กำหนดมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็น 2 ระยะ คือ 1.ขณะที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่ประสบปัญหาอุทกภัย ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ผ่อนผันเวลาทำงาน หรืออนุญาตให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติสามารถหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา

นายสุเมธ กล่าวว่า 2.บรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่นายจ้างเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ภายในวงเงิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี ปลอดเงินต้นในปีแรก หากนายจ้าง ผู้ประกอบการรายใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กสร. โทร. 0 2448 8338 ต่อ 832-833 หรืออีเมล [email protected]