อาชญาวิทยา และ นิติวิทยาศาสตร์ กับการหาคำตอบ ในคดีอาชญากรรม

อาชญาวิทยา และ นิติวิทยาศาสตร์ กับการหาคำตอบ ในคดีอาชญากรรม

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาเเละการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ศาสตร์ทางด้านอาชญาวิทยาเป็นการศึกษาทางด้านอาชญากรรมโดยศึกษาตั้งแต่ สาเหตุ มูลเหตุ แรงจูงใจ ของการกระทำความผิด ทั้งยังศึกษาแนวทางในการแก้ไข ฟื้นฟู พฤตินิสัย ของคนที่กระทำความผิดให้สามารถกลับตัวเป็นคนดี

อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางด้านอาชญาวิทยา ได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ต่ำกว่า 100 ปี ซึ่งในต่างประเทศให้ความสำคัญในศาสตร์ด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมองว่าการใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ในการลงโทษคน ถึงแม้จะเพิ่มอัตราโทษให้รุนแรงขึ้น แต่คนก็ยังกระทำความผิด เพราะฉะนั้น ศาสตร์ทางด้านนี้จึงเป็นคำอธิบายได้ดี เพราะจะมองไปที่เบื้องหลัง เบื้องลึกว่าทำไมคนคนนี้ จึงได้ก่ออาชญากรรม

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาเเละการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ศาสตร์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีบทบาทและสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันเช่นกัน เพราะการจะพิสูจน์การกระทำความผิดของคนเรา ไม่สามารถจะรับฟังเพียงแค่คำพูด คำอธิบายของบุคคลเพียงเท่านั้น เพราะว่าวันนี้ เขาอาจจะให้การโดยพูดอย่างหนึ่ง อีกวันก็พูดอีกอย่างหนึ่ง หรือกลับคำให้การที่เคยให้ไว้

ขณะเดียวกัน นิติวิทยาศาสตร์ จะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าคนคนนั้นพูดจริงหรือไม่ เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง ในที่เกิดเหตุ การตรวจหาเส้นผม เส้นขน การสกัดหาดีเอ็นเอ เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของบุคคล และยืนยันความเป็นตัวตนของบุคคล

“ศาสตร์อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน เพราะเป็นคำอธิบายทั้งในเรื่องของปรากฏการณ์อาชญากรรม จนสุดท้ายปลายทาง อาจมองไปได้ถึงเรื่องนโยบายทางอาญา ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งจุดมุ่งหมายปลายทาง คือ ต้องการให้สังคมเกิดความสงบสุข เรียบร้อย และปัญหาอาชญากรรมในสังคมอยู่ในระดับที่รับได้” รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ กล่าว

ผู้สนใจการเรียนการสอนทางด้านนี้ ในระดับปริญญาตรีเปิดสอนสาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก เปิดสอนในสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rsu.ac.th/cja/