ใครว่างงานมาตรงนี้! ประกันสังคม เปิดลงทะเบียน รับเงินชดเชย สูงสุด 10,500 บาท

ใครว่างงานมาตรงนี้! ประกันสังคม เปิดลงทะเบียน รับเงินชดเชย สูงสุด 10,500 บาท
ใครว่างงานมาตรงนี้! ประกันสังคม เปิดลงทะเบียน รับเงินชดเชย สูงสุด 10,500 บาท

ใครว่างงานมาตรงนี้! ประกันสังคม เปิดขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินชดเชย สูงสุด 10,500 บาท

การตกงาน หรือโดนให้ออกจากงาน อันเป็นผลมาจากพิษเศรษฐกิจ ของการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้หลายคนเคว้งคว้าง มืดแปดด้าน รายได้ไม่มีแล้วแต่รายจ่ายยังคงอยู่ เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ได้โพสต์ข้อความ เปิดรับ ลงทะเบียนรับเงินชดเชยด่วน สามารถรับเงินชดเชย 70% สูงสุด 10,500 บาท ต่อเดือน ระบุ

ลงทะเบียนว่างงาน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง

– กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

เงื่อนไขการรับเงินชดเชย : ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน

– บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

– หนังสือรับรองการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09

(กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)

– หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร

โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

วิธีการลงทะเบียนว่างงาน

1. ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนว่างงานทำการเข้าเว็บไซต์ของกรมจัดหางาน จากนั้นทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยโดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน สามารถลงเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th ก่อนแล้วค่อยยื่นเอกสารว่างงานประกันสังคม อย่าลืมว่าต้องทำภายใน 30 วัน

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ

3. ทำตาม 4 ขั้นตอนหลักจนครบถ้วน ดังนี้

3.1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป

3.2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

3.4 บันทึกการลงทะเบียน

4. ผู้ประกันตน จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

5. พิมพ์เอกสาร ดังนี้

– ใบนัดรายงานตัว

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

6. ยื่นที่สำนักงานประกันสังคม โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน

– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนว่างงานผ่านระบบออนไลน์ได้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสาร เพื่อดำเนินการด้วยตัวเองได้เช่นกัน หรือทำการติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคม โทร. 1506